Έναρξη επιχείρησης & μορφές εταιρείας για καφετέριες, cafe & κυλικεία.

Έναρξη επιχείρησης - Μορφές εταιρίας για επιχείρηση καφέ

Αυτό το άρθρο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καφέ Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας Café.

Μετά την γνωστοποίηση. Το επόμενο βήμα: Εφορία.

Αφού έγινε η γνωστοποίηση της επιχείρησης, το επόμενο βήμα είναι να πάτε στην εφορία. Πριν, όμως, επισκεφθείτε την εφορία θα πρέπει πρώτα να έχετε σκεφτεί και να έχετε πάρει αποφάσεις με πρώτη και κυριότερη την επιλογή του λογιστή της καινούριας επιχείρησης. Η επιλογή του πρέπει να γίνει με αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια και σε καμία περίπτωση να μην στηρίζεται σε κάποια γνωριμία ή φιλία. Σκεφτείτε ότι ο λογιστής σας θα είναι ο σύμβουλος και συν-παλαιστής σας στον επιχειρηματικό στίβο. Κατά συνέπεια, η επιλογή του προσώπου κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα πορεία της επιχείρησής σας.

Τι μορφή εταιρίας θα επιλέξετε;

Πριν ο λογιστής επισκεφθεί την εφορία για να κάνει έναρξη της καινούριας επιχείρησης πρέπει να έχει προηγηθεί μια αναλυτική και λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τη μορφή της καινούριας εταιρίας. Οι επιλογές είναι αρκετές οπότε ακούστε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής και συναποφασίστε με το λογιστή σας ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Μορφές εταιριών

Ύπαρξη ενός επιχειρηματία

Αν είστε ο μόνος ιδιοκτήτης της επιχείρησης cafe, η επιλογή μάλλον είναι πιο απλή, δηλαδή η δημιουργία μιας ατομικής επιχείρησης. Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία που παρέχει σχετικά με τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στις τεχνικές μεθόδους καθώς και στο μέγεθος της προσδοκώμενης παραγωγής. Η ευελιξία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Εντούτοις, όταν το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης μάλλον κρίνεται καταλληλότερη.

Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων συνεταίρων

Στην περίπτωση συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνεταίρων, τότε η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και η επιλογή δυσκολότερη. Τις λεπτομέρειες κάθε εταιρικής μορφής θα τις συζητήσετε διεξοδικά με τον λογιστή σας. Αυτός είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει και να σας προτείνει και τη βελτιστη λύση. Για μια πρώτη ιδέα, οι ακόλουθες είναι οι βασικές μορφές μιας εταιρικής επιχείρησης:

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας είναι:

 • Η διαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους.
 • Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη.
 • Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρεία.
 • Ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος στις περιπτώσεις που αναγράφεται το όνομα του στην επωνυμία της εταιρείας ή συμμετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπησή της.
 • Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι:

 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής”, κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.
 • Η ορισμένη διάρκειά της.
 • Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.
 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις αποκαλούμενες μετοχές.
 • Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της (δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων στο ΦΕΚ, κλπ).
 • Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
 • Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο, ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 • Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη
 • Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ.
 • Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
 • Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή η συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”. άν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”.
 • Μία σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως και στις περιπτώσεις των άλλων εταιρικών μορφών.

Για τα πρώτα σας επιχειρηματικά βήματα, θα σας συμβουλεύαμε να διαλέξετε μια εταιρική μορφή που έχει βιβλία β΄ κατηγορίας, διότι ενέχει μικρότερο κόστος και επιτρέπει κάποια μικρά φορολογικά λάθη που αναπόφευκτα θα γίνουν στην αρχή λόγω απειρίας. Επίσης, να σημειωθεί ότι είναι ευκολότερη η μετατροπή από μία Ο.Ε σε ΙΚΕ, αλλά δυσκολότερη η ανάστροφη διαδικασία, δηλαδή η μετατροπή από ΙΚΕ σε ΟΕ.
Ενδεχόμενα, λοιπόν, η καλύτερη προτεινόμενη λύση ως πρώτη επιλογή θα ήταν είτε μια ατομική εταιρεία ή Ο.Ε. – Ε.Ε.

Διαβάστε ακόμα:

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας Café
Πώς να επιλέξετε την καλύτερη τοποθεσία για μια επιχείρηση cafe

Φωτό: Hunters Race

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *